ముగించు

పోలీస్ స్టేషన్

స్టేషన్ హౌస్ అధికారి
పాడేరు పోలీస్ స్టేషన్ , 
శ్రీ అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, 
ఆంధ్ర ప్రదేశ్
ఫోన్ నెం-08931-250233